Escriure textos acadèmics: organització i estructura, posicionament de l’autor i relacions amb altre

Descarregar el document. Autors: Montserrat Castelló; Gerardo Bañales; Anna Iñesta & Norma Vega. Graduate School of Psychology. Blanquerna. Ramon Llull University (Barcelona). El contingut d’aquest document fa referència a aquells aspectes i recursos que convé conèixer i saber utilitzar a l’hora d’escriure un text acadèmic complex com el projecte de recerca. Conté tres apartats clarament diferenciats; el primer fa referència a l’organització de la informació, és a dir, a aquelles qüestions que tenen a veure amb l’estructura del text, els apartats que ha de tenir el treball, la informació a incloure a cada apartat i com s’ha d’escriure cadascun d’aquests apartats. El segon analitza quan i co

Writing academic texts: organization and structure, authorial voice and intertextuality

Download document. Authors: Montserrat Castelló; Gerardo Bañales; Anna Iñesta & Norma Vega. Graduate School of Psychology. Blanquerna. Ramon Llull University (Barcelona). This document refers to those aspects and resources that we need to know and be able to use when writing an academic text. Its contents are organized in three sections: the first one refers to the organization of information, that is, to those issues that relate to the structure of the text, the sections that the paper should have, the information to be included in each section and how each of these sections must be written. The second section examines when and how the author should make him/herself visible, which resources

Newsletters
Categories
RSS Feed
Recent Updates
Archive

Follow us:

  • Researcher Identity
  • Researcher Identity
  • Researcher Identity

Funding:

Partners and collaborators:

Researcher Identity Development (2020). Review our Privacy Policy 

Information about cookies.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License